fbpx
Search
Close this search box.

Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka – GDPR

Na temelju odredbi Društvenog ugovora društva NITOR GRUPA d.o.o., Amruševa 13/II, Zagreb, OIB: 19558276910, direktor društva donosi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka:

I. OPĆE ODREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjemo osobnih podataka NITOR GRUPA d.o.o. je obveznik primjene opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Članak 2.

Sukladno čl. 4. Opće uredbe NITOR GRUPA d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravom EU.

Članak 3.

U skladu sa Općim uredbama o zaštiti osobnih podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

„ispitanik” pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi.

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

„izvršitelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

„privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivađivanja

„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Članak 4.

NITOR GRUPA d.o.o. osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.

NITOR GRUPA d.o.o. obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Osobne podatke koje NITOR GRUPA d.o.o. obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Oni podaci koji nisu točni NITOR GRUPA d.o.o. bez odlaganja briše ili ispravlja.
NITOR GRUPA d.o.o. osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika i to samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, odnosno u svrhu rješavanja zahtjeva klijenta za posredovanje u potrošačkom kreditiranju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.
NITOR GRUPA d.o.o. osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.

NITOR GRUPA d.o.o. osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
 • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza NITOR GRUPE d.o.o.
 • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa NITOR GRUPA d.o.o. ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Članak 6.

Privola kojom ispitanik NITOR GRUPI d.o.o. daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Članak 7.

U postupku obrade osobnih podataka NITOR GRUPA d.o.o. na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovi za obradu podataka, legitimnim interesima NITOR GRUPE d.o.o.-a, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

III. PRAVA ISPITANIKA

Članak 8.

Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane NITOR GRUPE d.o.o. koji se na njega odnose.

Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.

NITOR GRUPA d.o.o. će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose odnosno temeljem traženja ispitanika iste dopuniti.

NITOR GRUPA d.o.o. će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.

Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.

Članak 9.

U svrhu zaštite osobnih podataka NITOR GRUPA d.o.o. u svim slučajevima kada je to moguće, a posebice prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, provodi pseudonimizaciju podataka.

IV. SUSTAV POHRANE

Članak 10.

NITOR GRUPA d.o.o. prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

 • osobni podaci zaposlenika NITOR GRUPA d.o.o.
 • osobni podatci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa
 • osobni podaci poslovnih partnera i vanjskih suradnika
 • osobni podaci osoba za dostavu marketinških materijala
 • osobni podaci klijenata potrebni za posredovanje u potrošačkom kreditiranju.

Članak 11.

Za osobne podatke navedene u članku 10. ovog članka NITOR GRUPA D.O.O. vodi evidenciju aktivnosti obrade. Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:
 • ime i kontaktne podatke NITOR GRUPA d.o.o
 • svrha obrade
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni
 • predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka
 • opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka

Članak 12.

Direktor NITOR GRUPA d.o.o. donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 10. ovog Pravilnika.

V. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

Članak 14.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči/internetskim stranicama NITOR GRUPE d.o.o., a stupa na snagu 25. svibnja 2018.

Za dodatne informacije vezane uz opće uredbe o zaštiti osobnih podataka možete nam se obratiti putem kontakata na stranici KONTAKTI.

Internetske stranice HOĆU KREDIT koriste kolačiće kako bi osigurale što bolje korisničko iskustvo. Za korištenje i nastavak pregleda kliknite na gumb “SLAŽEM SE”. Informacije o kolačićima možete pročitati na Informacije o kolačićima.